Το τεστ αυτό ελέγχει την σχολική ετοιμότητα των παιδιών ηλικίας 5 – 6,5 ετών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ δημοτικού. Το παιδί πριν ξεκινήσει το σχολείο πρέπει να έχει κατακτήσει γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ομαλή παρακολούθηση της Α΄ δημοτικού.

Έτσι, το τεστ αξιολογεί :

  • Την κριτική ικανότητα
  • Τις γλωσσικές αναλογίες
  • Την πρώιμη αφαιρετική σκέψη
  • Τον οπτικοκινητικό συντονισμό
  • Την οπτική αντίληψη
  • Την αδρή κινητικότητα
  • Τις ακολουθίες

Επιπρόσθετα, το τεστ ελέγχει την υπερκινητικότητα – διάσπαση προσοχής καθώς και την γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού κατά την διάρκεια της εξέτασης.